Uzmanlık Eğitimi İçin Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalını Seçmek İsteyenler İçin Bilgilendirme

1995’te kurulan Anabilim Dalımız, 1997’ten beri Aile Hekimliği uzmanı yetiştirmektedir. Halen Anabilim Dalımızda, 5 öğretim üyesi 47 uzmanlık öğrencisine (asistan) mezuniyet sonrası eğitim vermektedir. Uzmanlık öğrencilerinin eğitimi, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü esaslarına ve Anabilim Dalımız Uzmanlık Eğitimi Programı (UZMEP)Yönergesine göre Anabilim Dalı Başkanının sorumluluğunda yürütülür. Buna göre, Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi 36 aydan oluşmaktadır. Eğitimin 18 ayı Aile Hekimliği, 18 ayı da rotasyonlardan oluşmaktadır:

AHEK Programı (18 ay):
Poliklinik, uyum çalışması, toplum hekimliği ve tıp etiği çalışmalarının değerlendirilmesi, serbest çalışma zamanları, tez çalışması, birinci basamak rotasyonu gibi farklı modüllerden oluşmaktadır. AHEK programı, uzmanlığın ilk ayında başlar ve 12 aylık büyük bölümü uzmanlığın son döneminde olmak üzere, üç yıla yayılmış olarak uygulanır.

Rotasyon Programı (18 ay): 

  • İç Hastalıkları Programı (4 ay)
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Programı (4 ay)
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Programı (3 ay)
  • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Programı (2 ay)
  • Kardiyoloji (1 ay):
  • Göğüs Hastalıkları (1 ay):
  • Acil Tıp (1 ay)
  • Deri ve Zührevi Hastalıklar (1 ay) 
  • Seçmeli (1 ay): (Nöroloji / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon / Genel Cerrahi dallarından birinde)

 

Eğitim ve Değerlendirme:

Uzmanlık Eğitimi Programının nasıl yürütüldüğü ve içeriği UZMEP’te ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Eğitimde esas olarak iş başında yapılandırılmış öğrenim ve gelişim dosyasından öğrenme metotları uygulanmaktadır. Ayrıca haftada bir yarım gün Anabilim Dalı Eğitim Salonunda yıllık olarak planlanan eğitim programı yürütülür. Rotasyonlar süresince de asistanlar bu toplantılara katılmaya devam ederler. Bu eğitimler probleme veya göreve dayalı çalışmalar, seminer, makale sunumları, olgu tartışmaları, refleksiyon oturumları gibi öğrenim etkinlikleri şeklinde yürütülür. Bu toplantılarda uzmanlık öğrencilerinin eğitim süresince 3 seminer, 6 makale sunumu, 4 olgu sunumu gerçekleştirmesi beklenir.

Değerlendirmede klasik sınavlar, 360 derece değerlendirme ve Mini Klinik Sınavlar, ödev raporları ve Gelişim Dosyasının değerlendirilmesi kullanılmaktadır.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tüzüğü’ne göre, “Uzmanlık Eğitim Karnesi” doldurulur. Anabilim Dalı Başkanı, asistanların göreve bağlılığı, çalışma, araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlağı hakkındaki görüş ve kanaatlerini uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydeder. Olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar uyarılır, 2 kez olumsuz görüş alanların birimi değiştirilir, yeni birimde de 2 kez olumsuz kanaat alanların ilişiği kesilir.

 

Tez Çalışması ve Uzmanlık Sınavı

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için; aile hekimliği ile ilgili bir konu üzerinde hazırladıkları tezin kabul edilmiş olması, uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış bulunması, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili birim sorumlusu tarafından onaylanmış bulunması, Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması şarttır.

Her asistan, tez konusunu Anabilim Dalı Kurulu tarafından atanan danışmanı ile birlikte ilk 18 ay içerisinde belirler ve tez önerisini akademik kurula sunar.

Uzmanlık tezi eğitim süresinin bitiminden 3 ay önce tez, jüriye sunulur ve 1 ay içinde savunması yapılır. Tez savunması başarılı olan asistan, uzmanlık eğitimi süresi sonunda uzmanlık sınavına girer.

Uzmanlık sınavı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü 29. Maddesine gore 2’si farklı dallardan olabilen 5 öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır. Uzmanlık sınavı mesleki bilgi ve becerileri değerlendirmeyi amaçlayan teorik ve Pratik sınav şeklinde yapılır.

Uzmanlık Öğrencilerinin Sorumlulukları:

Uzmanlık öğrencisi,

Eğitim sorumlusunun gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitimi çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.

Rotasyonlarda edinilmesi beklenen yeterlilik alanlarında UzmEP Yönergesinin takibi ile resmi yazışmaların zamanında yürütülmesinden sorumludur. Her bir rotasyonunun tamamlanmasından sonra öğrenci tarafından hazırlanan Değerlendirme Formu ilgili Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanarak Aile Hekimliği Anabilim Dalı'na iletilir. 

Kendini geliştirme sorumluluğunu taşır. Bu tutumun gelişmesi için tüm öğretim üyeleri asistana destek olur.

Görev yaptığı süre içinde hizmet verdiği kişilerin temel hak ve özgürlüklerine, özellikle de sağlık hakkı ve hasta haklarına saygı göstermekle yükümlüdür. 

Anabilim Dalı içinde ve dışında multidisipliner çalışmanın gerektirdiği ekip anlayışı ve deontolojiye uyar. Ekip içinde görev, hak ve sorumluluklara karşılıklı olarak saygı gösterilir. 

AHEK ekibi içinde karşılıklı olarak dürüst ve açık bir etkileşim ortamının sağlanması ve sürdürülmesi ile üretkenliği, katılımcılığı ve eğlenceyi artırıcı tutumların desteklenmesi yönünde etkin tutum alır.

Tüm eğitimi boyunca mevcut sorumluluklarını yerine getirerek bilimsel çalışmalar içinde yer alması beklenir.

 

http://dosya.marmara.edu.tr/tip/Eğitim/Mezuniyetöncesi/t_pta-uzmanlik-yonetmeligi.pdf

http://tuk.saglik.gov.tr/rotasyonlar.pdf

http://tuk.saglik.gov.tr/pdfdosyalar/kararlar/karar_2_376_ile_degisik.pdf

HIZLI ERİŞİM